ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

“เสื้อยืดน้องกระติ๊บ”

สงกรานต์นฤมิต โดย เทศบาลนครขอนแก่น

ที่ ชื่อ-สกุล
1 ธนภัทร​ เพ็ชร​บูรณ์​
2 นงรักษ์ ชุมพล
3 จงรักษ์ ชุมพล
4 สมโชค เพ็งลี
5 นางศศิธร นะรากุล
6 ปรเมษฐ์ กนกงาม
7 น.ส.สุภัตรา ไชยเดช
8 นส.ปิยมาศ คำภูเวียง
9 วราภรณ์ บุญภา
10 ปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
11 ชฐาณี เจริญวานิช
12 ชญาณี เจริญวานิช
13 จันทิรา ชะอินทร์วงค์
14 กิตติ​เชษฐ​์​
15 นางฉวี บรรดาศักดิ์
16 ปัณธร ชาธรรมา
17 พรทิพย์ สงวนพฤกษ์
18 thigoon hokkhuntod
19 ธิกุล หกขุนทด
20 ศิรประภา ศิริมาลา
21 น.ส.ดรุณีย์ ตั้งพงษ์
22 ศุภวิชญ์ มูลชนะ
23 วรวิทย์ คุ้มทรัพย์
24 อนรรฆอร พรมมี
25 ชลนิภา โรจนาดล
26 ชลนิภา โรจนธนาดล
27 ภิญโญ สุดเสนาะ
28 ภาธิศ สุดเสนาะ
29 เมธินี สุดเสนาะ
30 สมจิต บุรีมาศ
31 รณชัย แก้วอุดม
32 จงจิตร มิชสิน
33 คณิศร มิชสิน
34 เสาวดี ศรีชาหล้า
35 รุ่งนภา พันธุ์พุทธพงษ์
36 นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน
37 ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชันแก้ว
38 ดวงกมล เขียวสด
39 นฤมล หล้าจันทร์ดา
40 ยุภาวดี ทองประเทือง
41 นายสุธรรม จันทรเสนา
42 วสุ ดีเสมอ
43 สุรัญชนา ใจเจริญ
44 ชิษณุพงศ์ ใจขาน
45 กรวรรธน์ จันทะวงษ์
46 วรวุฒิ จันทะวงษ์
47 สุชาดา คัจฉสุวรรณมณี
48 เมธาทิพย์ ประโคทัง
49 วิษณุ ศรีทะวงศ์
50 ศักดิ์ชัย คุณไชยวงษ์
51 Yochi
52 นางกตัญญู กันแคล้ว
53 นางพรพรรณ กันแคล้ว
54 นางยุพา แพงจันทึก
55 นายหวิน แพงจันทึก
56 นายบุญนำ แพงจันทึก
57 นางประณี แพงจันทึก
58 นายบัญพล แพงจันทึก
59 กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
60 นางกาญจนา สมบูรณ์
61 ครองทรัพย์ หอมชื่น
62 สุรภา นะรินยา
63 พรรณิดา เค้าแคน
64 สำราญ นะรินยา
65 สมรุจี สุขสม
66 ปิยพัฒน์ วงศ์พระลับ
67 นายวัชรพล มงคลสูง
68 วรวุฒิ จันทะวงษ์
69 กมลรัตน์ บุญแจ้ง
70 วรเดช ดวงจันทร์
71 thigoon hokkhuntod
72 นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
73 ประทุมพร ม่วงเอก
74 กนกวรณ จุ้ยเรือง
75 กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
76 กมลพรรณ ค้อมศิรินทร์
77 กมลรัตน์ บุญแจ้ง
78 กมลสร สีโนน
79 กรวรรธน์ จันทะวงษ์
80 กสินสัน เเสงโสม
81 กันติพงษ์ ้บ้าจังหาร
82 กัลยา คงนาค
83 กานตภพ บุญโกศล
84 กิตติเชษฐ์
85 กิตติ​เชษฐ​์​
86 เกรียงไกร กองตัน
87 เกียรติศักดิ์ แซ่อิว
88 โกเมน กันตวธีระ
89 โกวิท ช่วยหวัง
90 คณิศร มิชสิน
91 จงจิตร มิชสิน
92 จักราวุธ ลุสมบัติ
93 จันทิมา ผิวนา
94 จันทิรา ชะอินทร์วงค์
95 จำเนียร ฤๅชา
96 จิรัชญาพรหมเจริญ
97 จุฑาทิพย?
98 จุฑามาศ ต้นสีนนท์
99 ชญาณี เจริญวานิช
100 ชยุตม์ พฤกษ์งามพันธ์
101 ชลนิภา โรจนธนาดล
102 ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
103 ชิตษณุพงษ์ ใจขาน
104 ชิตษณุพงษ์ ใจขาน
105 ชินชิน
106 ญาท่าน
107 ฐิติมา สุจเปรม
108 ฐิติวรดา กำบัง
109 ณัฐกฤตา น้อยวิสัย
110 ณัฐกานต์
111 ณัฐพล เบ้าเฮียง
112 ดนุพัฒน์ อิ่มใจ
113 ดวงกมล เขียวสด
114 เด่น ระวินู
115 ทศกรณ์ ศรีประเสริฐ
116 ทัศนัย ประจวบมอญ
117 ธนกฤษ อึ้งเจริญ
118 ธนภัทร​ เพ็ชรบูร​บูรณ์​
119 ธัญทิพย์
120 ธัญทิพย์ ประจักษ์วงศ์
121 ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชันแก้ว
122 ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
123 นงรักษ์ ชุมพล
124 นพคุณ ฟองทอง
125 นพรัตน์ แสงพันธุ์
126 นฤมล หล้าจันทร์ดา
127 นวลอนงค์
128 น.ส.ดรุณีย์ ตั้งพงษ์
129 น.ส. ดรุณีย์ ตั้งพงษ์
130 นส.ปิยมาศ คำภูเวียง
131 น.ส.สุภัตรา ไชยเดช
132 นันทิมา มีมานาน
133 นางกาญจนา สมบูรณ์
134 นางฉวี บรรดาศักดิ์
135 นางฉวี ยรรดาศักดิ์
136 นางนัฐลดา พรมมี
137 นางพิฐชญาณฺ ธนสุกิจเศรษฐ์
138 นางลิขิตรา พลเยี่ยม
139 นางศศิธร นะรากุล
140 นางสาวรสสุคนธ์ ปาหนองแปน
141 นายชนมพฤทธ์ สิหนาทกถากุล
142 นาย ทศพล หินบุดดี
143 นายธนกร หอมนาน
144 นายปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
145 นายพิทักษ์ ธนะมงคล
146 นายรุ่งนิรันดร์ จันทราช
147 นายวัชรพล มงคลสูง
148 นายศุภชัย นาคประเวศ
149 นายสุธรรม จันทรเสนา
150 เนตรนภา ธรรมรัตน์
151 ปรเมษฐ์ กนกงาม
152 ประทุมพร ม่วงเอก
153 ประทุมมา โคตรทุม
154 ประนอม สุวะนาม
155 ประวงศ์
156 ปัณธร ชาธรรมา
157 ปิยพัฒน์ วงศ์พระลับ
158 ปิยะวัฒน์ แพงจันทึก
159 พรทิพย์ สงวนพฤกษ์
160 พรรณิดา เค้าแคน
161 พิชาภา หนองคูน้อย
162 พีรพัฒน์ วังเมือง
163 เพชรไพลิน ข้อยุ่น
164 ฟาริดา ศรีเรือง
165 ภัทร์นฤน จันละ
166 ภาธิศ สุดเสนาะ
167 ภิญญาภัชร คงสถาพรกุล
168 ภิญโญ สุดเสนาะ
169 มงคล พงศยาธนาวัฒน์
170 เมธาทิพย์ ประโคทัง
171 เมธินี สุดเสนาะ
172 ยงศักดิ์ รัตนวิริยะ
173 ยศ กิมสวัสดิ์
174 ยศรินทร์ ทรัพย์สมบัติ
175 ยศศิริ ประภาร
176 ยุภาวดี ทองประเทือง
177 รณชัย แก้วอุดม
178 รพีพัฒน์ ธุพว
179 รพีพัฒน์ ธุพา
180 รุ่งนภา พันธุ์พุทธพงษ์
181 เรืองระวี จันทนาม
182 แลง แต่ง
183 วรเดช ดวงจันทร์
184 วรวลัญช์ เจียมภูเขียว
185 วรวิทย์ คุ้มทรัพย์
186 วรวุฒิ จันทะวงษ์
187 วราภรณ์ บุญภา
188 วราภรณ์ พลเยี่ยม
189 วสุ ดีเสมอ
190 วัฒนา โสดานิล
191 วาร์ ญาณแก้ว
192 วิภาวรรณ พิณโพธิ์
193 วิไลพร. มูลสาร
194 วิไลลักษณ์ พรหมณีวัฒน์
195 วิษณุ ศรีทะวงศ์
196 วุฒิชัย สีโนน
197 ศักดิ์ชัย คุณไชยวงษ์
198 ศิรประภา ศิริมาลา
199 ศิริพิมพ์ภัทรา กองเกิด
200 ศุภชัย
201 ศุภวิชญ์ มูลชนะ
202 สงบ ตะเพียนทอง
203 สมจิต บุรีมาศ
204 สมโชค เพ็งลี
205 สมพร​ ชัยอยุทธ์
206 สมรุจี สุขสม
207 สันติ จอมหล้า
208 สายใจ อังกาบ
209 สำราญ นะรินยา
210 สิริมา วีระสิทธิ์
211 สุจิตรา อุทธา
212 สุชาดา
213 สุชาติ พรมมี
214 สุพรรณา เปาวัลย์
215 สุไพลิน พิชัย
216 สุภาภัค มาศปรียาภรณ์
217 สุรภา นะรินยา
218 สุรัญชนา ใจเจริญ
219 สุรีย์ สุรีย์รัตน์
220 เสาวดี ศรีชาหล้า
221 โสภา จิตสำอางค์
222 โสภาวดี โสภณรัตน์
223 หญิง
224 หนูพิน พินราช
225 อภิสัญญา
226 อมรรัตน์ กองตัน
227 อรชพร
228 อรนิภาวรรณ ร่วมทอง
229 อรอนงค์ สาระผล
230 อ้อ
231 เฮียง เลิกาญจนวงศ์
232 Anak Nakphayung
233 Bo
234 Fittri saning
235 Gittiya
236 heapang
237 JUMPOTE RALUK
238 Meo
239 Pon
240 PRAM
241 Puriwat Thirathitiphat
242 Puriwat Thirathitiphat
243 Sunee Suvanam
244 Supphakorn
245 Sutham chantarasena
246 Win ngo
247 Yochi

ขั้นตอนการรับรางวัล

ท่านที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับเสื้อน้องข้าวเหนียวได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 043-009842 กด 4

Translate »