โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45110 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3
โทร. 0658719551 e-mail – website: https://www.facebook.com/people/รรบ้านพรมสวรรค์-อโพนทอง-จร้อยเอ็ด/100018517398583
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 50 ไร่ – งาน – ตารางวา
เขตพื้นที่บริการ มีดังต่อไปนี้
1) บ้านพรมสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
2) บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
3) บ้านสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
4) บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านวารีสวัสดิ์