เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น

ณ ห้องประชุม 1504 KKBS

นายเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายภูวไนย์ วงศ์สุริยา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วม 8องค์กร เศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น+พร้อมมอบของสวัสดีปีใหม่ จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. (KKBS)