สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กเยาวชนอกสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีองค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
2.เพื่อปรับทัศนคติและสร้างองค์ความรู้ให้เด็กเยาวชนนอกสถานศึกษามีทักษะในด้านต่างๆและห่างไกลจากยาเสพติด
3.เพื่อสร้างแกนนำเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาให้มีความรักสามัคคีและมีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม
4.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และเห็นคุณค่าของตนเอง

โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น เจ้าหน้าที่การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายมูลนิธิเอดส์เน็ท เจ้าหน้าที่สมาคมไทสิกขา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา แกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน และตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมเป็นทีมคณะดำเนินงานโครงการ