วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะประธานคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) ) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติฯ

มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สอช. นายชลธร ชำนาญคิด ผอ.ส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ สอช. ผู้แทน ผอ.สอป. ผู้แทน ผอ.สวจ. ผู้แทน ผอ.กตป. ผู้แทน สผ.ทส. หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ที่จะนำเสนอเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ทั้ง 9 พื้นที่ ฯลฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks) ครั้งที่ 1/2562 ได้มีการร่วมพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพที่จะนำเสนอเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน 9 แห่ง ซึ่งครอบคลุมทั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จึงได้เชิญหัวหน้าพื้นที่มารับทราบกระบวนการนำเสนอและเกณฑ์การพิจารณาอุทยานมรดกแห่งอาเซียน เพื่อจะได้จัดเตรียมและจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารนำเสนอพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนต่อไป

ในส่วน พื้นที่ที่จะนำเสนอเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนแห่งใหม่ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย (1.อช.ดอยอินทนนท์/2.อช.ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน/3.อช.ดอยภูคา/4.อช.ทุ่งแสลงหลวง-อช.เขาค้อ-อช.ภูหินร่องกล้า/5.ขสป.ภูเขียว-อช.น้ำหนาว/6.อช.ภูกระดึง/7.อช.ภูเวียง-อช.ภูเก้า-ภูพานคํา/8.อช.เขาสก/9.ขสป.ฮาลา-บาลา-อช.บางลาง)