วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการในระดับภูมิภาค โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้