ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว

ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว
นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงาน
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ บ้านของ
นางสามสี วิลาวรรณ เลขที่ 25 ม.7 ต.หว้าทอง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้