ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชีครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น
นายสัมพันธ์ นาวิบูลวงศ์ กรรมการหอการค้าขอนแก่น ได้เข้าร่วม ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำชีครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด) ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการจัดประชุม เพื่อวัตถุประสงค์ระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับลุ่มน้ำระดับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำอาชีพผู้แทนประชาชนในพื้นที่และกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ฯลฯ เกี่ยวกับร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและร่างผังระบบการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำและพื้นที่จังหวัดซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมนี้จะได้นำมาปรับปรุงร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้