พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง สำรวจ แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรื่อน

ขอชื่นชม นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ นายอำเภอบ้านฝาง ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)และนางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง สำรวจ แนะนำ ส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรื่อนฯภายใต้โครงการ “คู่เสี่ยว
เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” สำหรับอำเภอบ้านฝาง
มีครัวเรื่อนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๕๓ ครัวเรือน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ต.บ้านฝาง ทั้งนี้ข้าราชการที่ได้รับมอบหมายอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการฯอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันครับ

ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับ