ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายโชคชัย คุณวาสี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล, ดร.ยุทธพล ทวะชาลี รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ( กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง 1.ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่น ในด้านต่างๆ 2.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานขอนแก่น 3.การนำสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารโทรคมนาคมลงใต้ดิน จังหวัดขอนแก่น 4.การสนับสนุนการเปิดเส้นทางการบิน สุราษฎร์-ขอนแก่น โดยหอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้เสนอให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองนิคมอุตสาหกรรม และต้องการผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรองรับการเป็นเมืองแห่ง Mice City และ Smart City การสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับนครหลวงเวียงจันทร์ การจัดตั้งโครงการศึกษาดูงานระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจังหวัดขอนแก่นและประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และผลักดันให้เกิดความเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจพิเศษต่อไป