17 ต.ค.2562 เวลา 14.30 น.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ในการปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทาง บทบาทของสถานศึกษาในการช่วยขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาความยากจนตาม”โครงการ คู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น”

ซึ่งมีนายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้บริหาร/อาจารย์ จากศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ปุญญาดา-รายงาน