ราชมงคลขอนแกนร่วมพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษา สปป ลาว

16-17 ตุลาคม 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเดินทางลงพื้นที่บริการวิชาการพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาว
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย อ.สุนทร อนุภาพไพรบูลย์ อ.ประสาท ภูปลื้ม
อ.ชาญชัย สุวรรณเขต อ.ขุนแผน ปฏิมาประกรณ์ โดยมี ผู้อำนวยการภูเวียง ภูมิไล ให้การต้อนรับ
นำทีมปรึกษาวางแผนการซ่อมเครื่องมือจักรและนำทีมครูลาวลงมือปฏิบัติพัฒนาฝึมือด้านช่างอย่างจริงจัง

ภาพ/ศวิตา : คนึงนิจ กลิ่นขจร
ข่าว/ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ลิงค์ข่าว