KHONKEAN SMART & MICE CITY EXPO 2019

KHONKEAN SMART & MICE CITY EXPO 2019

จังหวัดขอนแก่นพร้อมจัดงานใหญ่ Khonkaen smart city & mice city expo 2019 หวังพัฒนาเมืองด้วยระบบดิจิตอล มุ่งสร้างความสำเร็จจังหวัดขอนแก่น เป็นมหานครสมาร์ทซิตี้
ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พรร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าว Khonkaen smart city & mice city expo 2019 โดยรัฐบาลมีนโยบายสร้างการรับรู้ และสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart city และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวและจัดนิทรรศการ อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา และสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา และความก้าวหน้าโครงการในส่วนที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อโครงการเมืองอัจฉริยะ ของจังหวัดขอนแก่นในแต่ละด้านได้ดำเนินการแล้วเสร็จ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน อำเภอ สถานศึกษา โรงเรียน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทึ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง

โดยงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำผลงาน นวัตกรรม และการแสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตที่โดดเด่น อีกทั้งมีการบรรยาย และเสวนาวิชาการ “การขับเคลื่อนขอนแก่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ”

#​PRKHONKAEN​
Credit : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น