กิจกรรม “วันพุทธกตัญญู และ พิธีลอยประทีปบูชา”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณเวทีกลางสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขา-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงานเทศบาล พนักงานเทศบาล พี่น้องชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “วันพุทธกตัญญู และ พิธีลอยประทีปบูชา” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงกิจกรรมวันพุทธกตัญญู ว่า เป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นโดยเป็นการน้อมนำ “หลักความกตัญญู” ในพระพุทธประวัติว่า แม้พระนางสิริมหามายา ผู้เป็นพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ จะสิ้นพระชนม์ไปหลังที่เจ้าชายประสูติได้เพียง 7 วัน แต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนดาวดึงส์เทวโลก ถึงแม้พระเจ้าสุทโธทนะ ผู้เป็นพระราชบิดา พระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดถึงพระราชวังที่ประทับ จนพระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักใกล้สวรรคต พระพุทธองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปโปรดจนพระราชบิดาได้บรรลุสำเร็จ เป็นพระอรหันต์และนิพพานในพระราชวังในวันนั้นเอง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1 หนึ่งในนั้น คือ ความกตัญญูให้เด็กและเยาวชนคนขอนแก่นอีกด้วย ในลำดับต่อมา พระโสภณพัฒนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง / รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ได้แสดงพระธรรมเทศนาและนำคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พี่น้องชุมชน ประชาชนชาวขอนแก่น ตลอดจนผู้ร่วมงาน ร่วมลอยประทีปบูชา ณ บริเวณท่าน้ำเจ้าแม่กวนอิม บึงแก่นนคร

สำหรับพิธีลอยประทีปบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษา จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดซุ้ม DIY เพื่อทำกระทงและดอกไม้จันทน์จากวัสดุธรรมชาติ ที่บริเวณลานด้านหน้าโฮงมูนมังเมืองขอนแก่นมาตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา
ในการนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบรางวัลการประกวดฮ้านประทีป ดังนี้
-ชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนโนนทัน 7
-รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุอนามัยที่ 7
-รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
-รางวัลชมเชยได้แก่ ชุมชนโนนทัน 2 ,ชุมชนเหล่านาดี 12 ,ชมรมอดีตประธานชุมชน ,ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 ,ชุมชนโนนทัน 8

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณพี่น้องชุมชนและประชาชนชาวขอนแก่นที่ได้ร่วมกิจกรรม “ประเพณีกวนข้าวทิพย์ไทย” ในครั้งนี้ และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี 2562” ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี บึงแก่นนคร