เทศบาลนครมอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ เพื่อการให้ยืม ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุ – ครุภัณฑ์ เพื่อการให้ยืม ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสมภพ วงศ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล โดยมีประธานชุมชนและพี่น้องชุมชน ร่วมรับมอบเก้าอี้ โต๊ะ เต็นท์ผ้าใบอเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของพี่น้องชุมชนต่อไป