หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมคุวานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
หอการค้าจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาร่างผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างผังเมือง ข้อบังคับที่จะออกมาเพื่อความเข้าใจและได้นำไปปฏิบัติร่วมกันและเกิดประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ลิงค์ข่าว