หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.)

นายอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์
รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดขอนแก่น (อจร.ขก.) ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามและพิจารณาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานกิจกรรมการจัดระบบการจราจรและการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมทั้งการเตรียมการจัดระบบการจราจรเพื่อรองรับโครงข่ายที่เชื่อมกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่และโครงข่ายระดับโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562
เวลา 09.30 น.
สถานที่ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ลิงค์ข่าว