มุมมองผ่านประสบการณ์ 50 บุคคลสำคัญของเมือง
ในวาระครบรอบ 50 ปี
ของ จากสฤษดิ์นครสู่นครเศรษฐกิจของภูมิภาค
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการพัฒนาเมืองขอนแก่นยุคใหม่

เป็นเอกสาร หนังสือ ที่ระลึก เชิงประวัติศาสตร์ชุมชน บันทึกเรืองราวของพื้นที่ เหตุการณ์บ้าน เมืองเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน และการพัฒนาเมืองขอนแก่น ผ่าน ประสบการณ์ ชีวิต มุมมอง ความคิด ปรัชญา ของ 50 บุคคลสำคัญ ในแต่ละยุคสมัยการพัฒนา
ยุคสมัย แบ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ช่วง ช่วงละ 10 ปี คือ

  • ยุคที่ 1 พศ. 2503-2513 ปฐมบทเมืองขอนแก่นในยุคพัฒนาโดยรัฐ : ช่วงเวลาการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์
  • ยุคที่ 2 พศ. 2514-2523 เมืองขอนแก่นในยุค เมืองที่งอกงามเบ่งบาน เติบโต
  • ยุคที่ 3 พศ. 2524-2533 เมืองขอนแก่น : เมืองในยุคเปลี่ยนผ่านสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจภาคเอกชน
  • ยุคที่ 4 พศ. 2534-2543 เมืองขอนแก่น : เมืองในยุคเปลี่ยนแปลงและขยายตัว
  • ยุคที่ 5 พศ. 2544-2553 เมืองขอนแก่น : เมืองโลกาภิวัตน์ เมืองหลวงศูนย์กลางของภาค

ตัวแทน 50 บุคคลสำคัญของเมือง จะประกอบด้วยชาวเมืองทั้ง ชาย หญิง ทั้ง คหบดี พ่อค้า ข้าราชการ ที่มีชื้อเสียง ประสบความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน และมีความสำคัญต่อเมือง โดยแบ่งเป็น กลุ่มช่วงพัฒนาการเมือง ตาม 5 ยุค และแบ่งตามประเด็นสาขาการพัฒนา เช่น สาขาอาชีพ ได้แก่ ภาคการค้า ภาคโรงแรม ภาคอุตสากรรม ภาคการศึกษา ภาคการบริหารเมือง การบริหารราชการ นักการเมือง อาจารย์ ตำรวจ นักกฎหมาย แพทย์ วิศวกร พระ และ ตามกลุ่ม เรื่องราว เช่น ปูชณียบุคคล ผู้อาวุโส นักปราชญ์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คลื่นลูกใหม่
เนื้อหา การสัมภาษ์เป็นการพุดคุย เรื่องทั่วไปๆ สบายๆ แต่ มีกลุ่มคำถามหลักๆ เช่น
ก.เล่าประสบการณ์ชีวิตเรื่องเมืองขอนแก่นในยุคต่างๆที่มีประสบการณ์
ข. ประสบการณ์ในอาชีพด้าน ความสำเร็จ ล้มเหลว บทเรียน การดำเนินกิจการ
ค. มุมมอง ความคิด ปรัชญาทั่วๆไปของบุคคล

วิธีการ โดยการอัดเทปและจะนำมาถอดเทบและเรียบเรียง นำมาสรุปประเด็นเนื้อหา เล่าเรื่องใหม่ และมีการถ่ายภาพบุคคลที่สัมภาษ์ประกอบ โดยนำเสนอภาพถ่าย Portrait ในรูปแบบการดำเนินชีวิตในเมืองขอนแก่นเป็นฉากหลัง
ขั้นตอน จัดเตรียมทาบทามบุคคล หนังสือเชิญ นัดเวลา ประชุมเนื้อหาการสัมภาษ์ ระบุประเด็นเฉพาะบุคคล จัดทีมสัมภาษ์ บันทึกเทป วิดีทัศน์ ถ่ายภาพ และจัดพิมพ์เอกสาร ใช้เวลา ราว 2 เดือน
ผลที่ได้รับ ประวัติศาสตร์ชุมชน ผ่าน ประสบการณ์ ชีวิต มุมมอง ความคิด ปรัชญา ของ 50 บุคคลสำคัญ ในแต่ละยุคสมัยการพัฒนาเมืองขอนแก่น เชิดชูคุณค่าทรัพยกรมนุษย์ในเมือง